Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quyết định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm thất nghiệp

      Ngày 31/3/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg về quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-5-2021 và thay thế Quyết định 77/2014/QĐ-TTg ngày 24-12-2014.

     Cụ thể, đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng thì mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo. Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng thì mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng. Theo đó, so với quy định trước đây có mức hỗ trợ là 01 triệu đồng/người/tháng thì nay mức hỗ trợ học nghề cho NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng 500.000 đồng/người/tháng.

     Trường hợp NLĐ tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là 1/2 tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 01 tháng.

     Hàng tháng, cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề theo quy định tại điều 25 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP). Đối với NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa có quyết định hỗ trợ học nghề thì được áp dụng mức hỗ trợ học nghề theo các quy định tại quyết định này.

          (Kèm theo Quyết định 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ)
Ngày đăng: 07/04/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website