Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Hoạt động Đảng, đoàn thể

CHI BỘ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH CÀ MAU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ 01 NĂM 2020

Bám sát Kế hoạch số 155-KH/ĐU ngày 20/01/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở  Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhằm đảm bảo nội dung sinh hoạt chuyên đề có tính thiết thực, thời sự và liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đã chọn chuyên đề “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đoàn kết, trong sạch, vững mạnh”.

     Chiều ngày 08 tháng 9 năm 2020, buổi sinh hoạt chuyên đề được diễn ra tại Phòng họp Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau. Trong buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đã quán triệt và triển khai một số vấn đề trọng tâm như: mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của chuyên đề. Thay mặt Chi ủy, đồng chí Chi ủy viên trình bày nội dung Dự thảo chuyên đề trước Chi bộ. Trong đó, cũng nêu lên những mặt đạt được, những tồn tại, hạn chế của Chi bộ đã nhận thấy trong thời gian qua và đề ra năm giải pháp cơ bản để xây dựng Chi bộ “Đoàn kết, trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới”.


Toàn cảnh sinh hoạt chuyên đề

     Tuy có ít ý kiến thảo luận, trao đổi của đảng viên về nội dung chuyên đề tại buổi sinh hoạt, nhưng cơ bản đảng viên Chi bộ đồng thuận với nội dung được đánh giá thực tiển đã qua và những giải pháp đề ra.

      Kết luận chuyên đề, tập thể Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm thống nhất cùng thực hiện một số giải pháp đối với việc xây dựng Chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, đó là:

     Thứ nhất, Không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, củng cố, phát triển của Chi bộ về việc xây dựng tinh thần đoàn kết, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

     Cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về phát huy sức mạnh đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong xây dựng và tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Đưa nội dung lãnh đạo các công tác này thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng.

     Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên và người dân đến liên hệ làm việc. Thực hiện triệt để Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về “Trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của dân”. Cán bộ, đảng viên phải là người xung phong, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về tinh thần đoàn kết và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

     Thứ hai, Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; thực hành tiết kiệm trong đơn vị và trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

     Thứ ba, Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước:

     Căn cứ kế hoạch phát động phong trào thi đua hàng năm của ngành, của đơn vị; căn cứ kết quả công tác của cán bộ, đảng viên xem xét khen thưởng đúng tiêu chuẩn, không khen hình thức, qua loa, không chạy theo thành tích nhằm tôn vinh những cán bộ, đảng viên giỏi, có nhiều cống hiến, đóng góp cho đơn vị; qua đó góp phần giáo dục tư tưởng, động viên những cán bộ đảng viên khác.

     Thứ tư, Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, chia rẽ tinh thần đoàn kết của đơn vị.

     Cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể trong đơn vị cần tham gia tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức rõ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Từ đó, tạo sự chuyển biến tốt trong nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác, nhạy bén nhận diện và tích cực tham gia đấu tranh với những thông tin quan điểm sai trái, thù địch.

     Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động là một tuyên truyền viên cho chính bản thân mình, cho đơn vị, tổ chức nơi mình đang công tác và những người thân của mình.

     Thứ  năm, Trong giai đoạn hiện nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau cần phải thực hiện toàn diện các mặt công tác được cấp trên giao, đặc biệt chú trọng công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy; đánh giá lại tình hình, năng lực cán bộ để có điều chỉnh, bố trí nhân sự hợp lý, đem lại hiệu quả hoạt động tốt hơn trong thời gian tới. Do đó, toàn thể CCVCNLĐ Trung tâm phải luôn đoàn kết để tạo ra sức mạnh, giúp Trung tâm tháo gỡ những khó khăn và tìm hướng phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, chấp hành sự phân công của tổ chức, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với đồng nghiệp cần đoàn kết, hợp tác tích cực trong công việc; Vận dụng tư tưởng của Bác về  “đoàn kết” để Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm luôn quan tâm xây dựng tình đoàn kết trong đơn vị, luôn tích cực lan tỏa những giá trị đạo đức trong từng công việc và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước cấp trên tin tưởng giao phó./.

                                                                                          Trần Chính

Ngày đăng: 13/10/2020

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website