Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

TRUNG CẤP

THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH DẠY NGHỀ

1.THỦ TỤC: HỒ SƠ HỌC NGHỀ

 

1.1 Trình tự thực hiện: gồm 05 bước:

          Bước 1: Mua hồ sơ tại phòng Giáo dục Định hướng và Dạy nghề

          Bước 2: Về địa phương xác nhận các mẫu giấy tờ trong hồ sơ.

          Bước 3: Nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục Định hướng và Dạy nghề

          Bước 4: Cán bộ thu nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

-         Nếu hồ sơ hợp lệ thì hẹn ngày khai giảng.

-         Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn làm hồ sơ lại.

Bước 5: Tổ chức giảng dạy các lớp học nghề theo kế hoạch.

 

1.2 Cách thực hiện: Trực tiếp tại phòng Giáo dục Định hướng và Dạy nghề.

1.3 Thành phần và số lượng hồ sơ:

  1.3.1. Thành phần hồ sơ:

          - Đơn xin học nghề ngắn hạn (1bản) (Mẫu theo Công văn số 249/LĐTBXH-QLDN của Sở Lao động TBXH Cà Mau về “Hướng dẫn thủ tục thẩm định dự toán các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg”).

          - Sơ yếu lý lịch (1 bản) (Ban hành kèm theo thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp nghề).

          - Các giấy tờ liên quan (photo 1 bản có công chứng): Sổ hộ ngèo, thẻ thương binh,...

          - Ảnh màu 3x4 (3 tấm).                                                

 1.3.1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4 Thời hạn giải quyết: tùy theo kế hoạch khóa học nhưng không quá 30 ngày.

1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

1.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau

1.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập các lớp học nghề.

 

1.8 Lệ phí:

- Miễn phí nếu thuộc diện chính sách ưu đãi.

          - Đóng học phí theo quy định của UBND tỉnh Cà Mau nếu không thuộc diện chính sách ưu đãi.

1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          - Đơn xin học nghề ngắn hạn

          - Sơ yếu lý lịch

1.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          Đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi:

+ Lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được xác định theo quy định tại Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGĐT-BTC ngày  20  tháng  11  năm 2006 hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

+ Hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo được xác định theo quy định tại Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

+ Người tàn tật được xác định theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ Luật lao động về lao động người tàn tật.

+ Người bị thu hồi đất canh tác được xác định theo quy định tại theo Điều 29 của Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

+ Lao động nông thôn khác có nhu cầu học nghề.

1.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 •  Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.
 •  Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.
 •  Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.
 •  Công văn số 664/LĐTBXH ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Bộ Lao động TB&H về việc “Hướng dẫn xây dựng  kế hoạch triển khai Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.
 •  Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2010 giữa Bộ Tài chính và Bộ Lao động TBXH về việc “Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.
 •  Công văn số 249/LĐTBXH-QLDN ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Sở Lao động TBXH Cà Mau về “Hướng dẫn thủ tục thẩm định dự toán các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg”.
 •  Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc “Ban hành danh mục nghề đào tạo và mức chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng”.

2.THỦ TỤC: HỒ SƠ THI GIẤY PHÉP LÁI XE MÔTÔ HẠNG A1

2.1 Trình tự thực hiện: gồm 05 bước:

          Bước 1: Mua hồ sơ tại phòng thu nhận hồ sơ.

          Bước 2: Thực hiện các mẫu giấy tờ trong hồ sơ.

          Bước 3: Nộp hồ sơ tại phòng thu nhận hồ sơ.

          Bước 4: Cán bộ thu nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

          - Nếu hồ sơ hợp lệ hướng dẫn chụp ảnh phần mềm GPLX vaø hẹn ngày khai giảng.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn làm hồ sơ lại.

Bước 5: Tổ chức các lớp học luật theo kế hoạch.

2.2 Cách thực hiện: Trực tiếp tại phòng thu nhận hồ sơ lái xe A1 vaø phoøng GDÑH&DN.

2.3 Thành phần và số lượng hồ sơ:

2.3.1 Thành phần hồ sơ:

          - Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe, (Phụ lục 7 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ).

          - Giấy khám sức khỏe theo mẫu có dán ảnh (1 bản) (Mẫu ban hành theo Thông tư liên tịch số 24/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

          - Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

          - Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài.

2.3.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4 Thời hạn giải quyết: Trong vòng 5 ngày làm việc.

2.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân,

2.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau.

2.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức dạy luật thi lái xe mô tô hạng A1.

2.8 Hoïc phí: 120.000đ/1hs/khóa.

2.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          - Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe.

          - Giấy khám sức khỏe có dán ảnh đóng mc giáp lai, kết luận đủ sức khỏe thi giấy phép lái xe mô tô hạng A1.

2.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          - Mọi công dân Việt Nam có độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên.

          - Có đủ sức khỏe lái xe theo kết luận của Bác sỹ.

          - Giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng theo quy định.(không quá 15 năm)

2.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Thông tư liên tịch số 24/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe.
 •        Thông tư số 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 5 năm 2011 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.
 •        Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2007 hướng dẫn thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.
 •        Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

 

      


3.THỦ TỤC: HỒ SƠ DỰ THI CHỨNG CHỈ NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN HẠNG NHÌ.

3.1 Trình tự thực hiện: gồm 05 bước:

          Bước 1: Mua hồ sơ tại phòng thu nhận hồ sơ .

          Bước 2: Thực hiện các mẫu giấy tờ trong hồ sơ.

          Bước 3: Nộp hồ sơ tại phòng thu nhận hồ sơ.

          Bước 4: Cán bộ thu nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

-         Nếu hồ sơ hợp lệ thì hẹn ngày khai giảng.

-         Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn làm hồ sơ lại.

Bước 5: Tổ chức các lớp học luật theo kế hoạch.

3.2 Cách thực hiện: Trực tiếp tại phòng thu nhận hồ sơ.

3.3 Thành phần và số lượng hồ sơ:

   3.3.1 Thành phần hồ sơ:

   - Đơn đề nghị dự học, thi, kiểm tra lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa có dán ảnh (1 bản) (Phụ lục III  Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa).

          - Giấy khám sức khỏe “Của người lái tàu sông” có dán ảnh (1 bản) (Mẫu số 03-GT ban hành theo quyết định số 70/TTg ngày 6-7-1962 của Thủ tướng Chính phủ).

          - Giấy chứng minh nhân dân photo hoaëc hoä chieáu coù chöùng thöïc (1 bản).

  - Ảnh màu 2x3 (3 tấm) keøm theo.

   3.3.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4 Thời hạn giải quyết: Phụ thuộc vào kế hoạch tổ chức khóa học nhưng không quá 30 ngày làm việc.

3.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

3.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Trung tâm Dòch vuï việc làm Cà Mau.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau.

3.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức dạy luật thi Chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa.

3.8 Hoïc phí: 200.000đ/1hs/khóa.

3.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          - Đơn đề nghị dự học, thi, kiểm tra lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa,

          - Giấy khám sức khỏe theo mẫu “Người lái tàu sông”

3.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          - Mọi công dân Việt Nam có độ tuổi: từ đủ 18 tuổi đến 60 đối với Nam và từ đủ 18 tuổi đến 55 tuổi đối với Nữ.

          - Có đủ sức khỏe lái tàu sông theo kết luận của Bác sỹ.

          - Giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng theo quy định.( Không quá 15 năm).

3.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.
 • Thông tư số 133/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định về học phí sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đối với đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa.
 • Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.
 • Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 

4.THỦ TỤC: HỒ SƠ DỰ THI CHỨNG CHỈ THỢ MÁY HẠNG NHÌ

4.1 Trình tự thực hiện: gồm 05 bước:

          Bước 1: Mua hồ sơ tại phòng thu nhận hồ sơ .

          Bước 2: Thực hiện các mẫu giấy tờ trong hồ sơ.

          Bước 3: Nộp hồ sơ tại phòng thu nhận hồ sơ.

          Bước 4: Cán bộ thu nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

-         Nếu hồ sơ hợp lệ thì hẹn ngày khai giảng.

-         Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn làm hồ sơ lại.

Bước 5: Tổ chức các lớp học luật theo kế hoạch.

4.2 Cách thực hiện: Trực tiếp tại phòng thu nhận hồ sơ.

4.3 Thành phần và số lượng hồ sơ:

  4.3.1 Thành phần hồ sơ:

          - Đơn đề nghị dự học, thi, kiểm tra lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa có dán ảnh (1 bản) (Phụ lục III  Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa).

          - Giấy khám sức khỏe “Của người dự thi chứng chỉ thợ máy” có dán ảnh (1 bản) (Mẫu số 03-GT ban hành theo quyết định số 70/TTg ngày 6-7-1962 của Thủ tướng Chính phủ).

          - Giấy chứng minh nhân dân photo hoaëc hoä chieáu coù chöùng thöïc (1 bản)

  - Ảnh màu 2x3 (3 tấm) keøm theo.

   4.3.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.4 Thời hạn giải quyết: Phụ thuộc vào kế hoạch tổ chức khóa học nhưng không quá 30 ngày làm việc.

4.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

4.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Trung tâm Dòch vuï việc làm Cà Mau.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau.

4.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức dạy luật thi Chứng chỉ thợ máy phương tiện thủy nội địa.

4.8 Hoïc phí: 270.000đ/1hs/khóa.

4.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          - Đơn đề nghị dự học, thi, kiểm tra lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa

          - Giấy khám sức khỏe theo mẫu “Của người dự thi chứng chỉ thợ máy”

4.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          - Mọi công dân Việt Nam có độ tuổi: từ đủ 16 tuổi đến 60 đối với Nam và từ đủ 16 tuổi đến 55 tuổi đối với Nữ.

          - Có đủ sức khỏe “Của người dự thi chứng chỉ thợ máy” theo kết luận của Bác sỹ.

          - Giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng theo quy định.(Khoâng quaù 15 naêm).

4.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.
 • Thông tư số 133/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định về học phí sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đối với đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa.
 • Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.
 • Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

 


5.THỦ TỤC: HỒ SƠ DỰ THI LẤY BẰNG THUYỀN TRƯỞNG HẠNG TƯ.

5.1 Trình tự thực hiện: gồm 05 bước:

          Bước 1: Mua hồ sơ tại phòng thu nhận hồ sơ .

          Bước 2: Thực hiện các mẫu giấy tờ trong hồ sơ.

          Bước 3: Nộp hồ sơ tại phòng thu nhận hồ sơ.

          Bước 4: Cán bộ thu nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

-         Nếu hồ sơ hợp lệ thì hẹn ngày khai giảng.

-         Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn làm hồ sơ lại.

Bước 5: Tổ chức các lớp học luật theo kế hoạch.

5.2 Cách thực hiện: Trực tiếp tại phòng thu nhận hồ sơ.

5.3 Thành phần và số lượng hồ sơ:

  5.3.1 Thành phần hồ sơ:

          - Đơn đề nghị dự học, thi, kiểm tra lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa có dán ảnh (1 bản) (Phụ lục III  Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa).

          - Giấy khám sức khỏe “Của người lái tàu sông” có dán ảnh (1 bản) (Mẫu số 03-GT ban hành theo quyết định số 70/TTg ngày 6-7-1962 của Thủ tướng Chính phủ).

          - Giấy chứng minh nhân dân photo (1 bản).

          - Chứng chỉ chuyên môn photo hoaëc hoä chieáu coù chöùng thöïc (1 bản).

  - Ảnh màu 2x3 (3 tấm) keøm theo.

  5.3.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5.4 Thời hạn giải quyết: Phụ thuộc vào kế hoạch tổ chức khóa học nhưng không quá 30 ngày làm việc.

5.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

5.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Trung tâm Dòch vuï việc làm Cà Mau.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau.

5.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức dạy luật thi bằng thuyền trưởng hạng ba phương tiện thủy nội địa.

5.8 Hoïc phí: 350.000đ/1hs/khóa.

5.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          - Đơn đề nghị dự học, thi, kiểm tra lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa

          - Giấy khám sức khỏe theo mẫu “Người lái tàu sông”

5.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          - Mọi công dân Việt Nam có độ tuổi: từ đủ 20 tuổi đến 60 đối với Nam và từ đủ 20 tuổi đến 55 tuổi đối với Nữ.

          - Có đủ sức khỏe lái tàu sông theo kết luận của Bác sỹ.

          - Giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng theo quy định.(Khoâng quaù 15 naêm).

5.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 •  Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.
 •  Thông tư số 133/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định về học phí sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đối với đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa.
 •  Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.
 •  Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

 

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website