Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Bảo hiểm thất nghiệp

NGƯỜI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ NHƯ THẾ NÀO ?

✨BẢO HIỂM Y TẾ ( Căn cứ Điều 51 Luật việc làm số: 38/2013/QH13  ngày 16/11/2013)
🔷 1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
🔷 2. Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


🔹 1. CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ (Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Nghị định 28/2015/NĐ-CP  ngày 12/3/2015)

“ Căn cứ Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổ chức Bảo hiểm xã hội cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người lao động”
=> Như vậy, khi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế và hưởng chế độ của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định.
🔹 2. GIÁ TRỊ SỬ DỤNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ ( Căn cứ Điểm a Khoản 2.1 Điều 47 Quy trình thu hồi BHXH; BHYT; BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (Ban hành kèm theo Quyết dịnh 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)
“ Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, thẻ có giá trị sử dụng kể từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền”
=> Như vậy, thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế là thời gian người lao động đang hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp đến khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
🔹 3. THU HỒI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ ( Căn cứ Khoản 2 Điều 23 Nghị định 28/2015/NĐ-CP  NGÀY 12/3/2020)
“Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động không được hưởng bảo hiểm y tế và phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.”
=> Như vậy người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội .

Ảnh minh họa

Ngày đăng: 14/10/2020

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website