Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CÀ MAU BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG(24/09/2020)

 Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, nên việc quy định rõ các chuẩn mực ứng xử của công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau trong thi hành công vụ, nhiệm vụ và trong quan hệ công tác, quan hệ xã hội; quy định trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ là hết sức cần thiết. Ngày 25/8/2020 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 40/QĐ-TTDVVL về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm.

     Với mục tiêu là đảm bảo tính nghiêm túc, liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của công chức, viên chức và người lao động trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện công khai hoạt động công vụ, nhiệm vụ và quan hệ xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đây cũng là cơ sở để lãnh đạo các đơn vị xử lý trách nhiệm khi công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý vi phạm các chuẩn mực ứng xử trong thi hành công vụ, nhiệm vụ và trong quan hệ công tác, quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ để người dân giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

     Trên cơ sở đó, Quy định nêu rõ: Khi thi hành công vụ, nhiệm vụ, phải thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật về công chức, viên chức; được phép làm những việc được pháp luật cho phép và trong phạm vi nhiệm vụ được giao; Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, công vụ chất lượng, hiệu quả, đúng trình tự thủ tục và thời gian; Thể hiện tính trung thực, tận tụy có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao; thể hiện rõ chức trách phù hợp với đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, không làm trái quy định của pháp luật,…

     Quy tắc ứng xử gồm 03 chương, 8 Điều. Trong đó, tại chương 2 quy định cụ thể ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; trong quan hệ công tác và quan hệ xã hội.

     Ngoài ra, Quy tắc cũng quy định công chức, viên chức, người lao động  trong đơn vị thể hiện ứng xử trong quan hệ công tác với đồng nghiệp, với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và thực hiện nếp sống văn minh - văn hóa công sở,….

(kèm theo toàn văn Quyết định số 40/QĐ-TTDVVL ngày 25/8/2020)

                                                                             Huỳnh Thanh Tịnh


Ngày đăng: 24/09/2020

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website